Ogólne warunki handlowe i warunki sprzedaży

1. Zakres obowiązywania
2. Oferta i opisy produktów
3. Proces zamówienia i finalizacja transakcji
4. Ceny i koszt wysyłki
5. Dostawa i dostępność przedmiotów
6. Metody płatności
7. Zastrzeżenie własności
8. Rękojmia i gwarancja
9. Odpowiedzialność odszkodowawcza
10. Archiwizacja danych
11. Ochrona danych osobowych
12. Jurysdykcja, prawo właściwe, język umowy

1. Zakres obowiązywania
1.1. Poniższy dokument reguluje zasady i warunki korzystania z serwisu NaturalMojo oraz zawieranie umów kupna-sprzedaży między Sprzedającym a Kupującym.
1.2. Biuro obsługi klienta pracuje w godzinach 9-18. Kontakt możliwy jest na drodze telefonicznej +4903034649539 lub mailowej info@naturalmojo.de.
1.3. Za Konsumenta/Kupującego uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.4. Warunki inne niż niniejsze, nawet jeżeli nie zostały wyraźnie lub w jakikolwiek inny sposób odrzucone, nie mają zastosowania.

2. Oferta i opisy produktów
2.1. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy, stąd ich rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego na zdjęciach
2.2. Produkty dostępne w ofercie do wyczerpania zapasów, chyba że na stronie danego produktu znajduje się dodatkowa adnotacja. Zastrzegamy sobie możliwość wystąpienia błędów w opisie produktów

3. Proces zamówienia i finalizacja transakcji
3.1. Kupujący może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie całą dobę. W tym celu należy wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny). Przycisk “Do kasy” umożliwia Kupującemu sfinalizowanie zamówienia.
3.2. Kliknięcie przycisku “Dokonaj zakupu” (lub równoznacznego) oznacza złożenie wiążącej oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. Przed złożeniem zamówienia Kupujący ma kilkukrotną możliwość weryfikacji wprowadzonych danych.
3.3. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Kupującego wskazany w koncie Kupującego lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania zamówienia złożonego przez Kupującego. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Kupującego wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
3.4. W przypadku przedpłaty/przelewu tradycyjnego umowę uznają się za zawartą po dostarczeniu przez Sprzedającego danych konta bankowego do uiszczenia opłaty za zamówione produkty. Jeśli Sprzedający nie odnotuje wpłaty w terminie 10 dni, może odstąpić od umowy, która wówczas staje się nieważna. Rezerwacja produktów w takim przypadku jest możliwa tylko i wyłącznie na okres 10 dni.

4. Ceny i koszty wysyłki
4.1. Wszystkie prezentowane na stronach naszego sklepu ceny są aktualnymi i ostatecznymi cenami brutto (zawierają podatek VAT) podanymi w polskich złotych / euro.
4.2. Koszty wysyłki nie są wliczone w cenę produktu. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki w trakcie finalizowania transakcji.

5. Dostawa i dostępność produktów/em>
5.1. Jeżeli Kupujący wybrał opcję przedpłaty (przelew tradycyjny), wysyłka następuje dopiero po odnotowaniu wpłaty na koncie bankowym Sprzedającego.
5.2. Jeżeli któreś z zakupionych produktów nie znajdują się na magazynie, Sprzedający zobowiązuje się zrealizować dostawę partiami na własny koszt, o ile otrzymał takie przyzwolenie od Kupującego.
5.3. Jeżeli dostarczenie paczki nie jest możliwe z winy Kupującego, Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy po trzech nieudanych próbach doręczenia przesyłki. Kupujący otrzyma przelew zwrotny za zakupione produkty.
5.4. Jeżeli produktu nie ma na magazynie nie z winy Sprzedającego (kwestie logistyczne, wina dostawcy), Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy. W takim przypadku Kupujący jest o tym fakcie niezwłocznie informowany. Kupującemu proponuje się produkt o podobnych właściwościach. Jeżeli Kupujący nie akceptuje zamiany towaru, Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Kupującemu pieniądze za dokonane zakupy.
5.5. Wszelkie informacje na temat wysyłki i ewentualnych obostrzeń (brak możliwości dostarczenia przesyłek do pewnych krajów) są dostępne na odpowiedniej podstronie lub znajdują się pod opisem danego produktu.

6. Metody płatności
6.1. Przed sfinalizowaniem transakcji Kupujący ma prawo wybrać preferowaną metodę płatności. Informacje dotyczące dostępnych metod płatności znajdują się na odpowiedniej podstronie.
6.2. Jeżeli płatność dokonywana jest z udziałem innych serwisów typu PayPal, zastosowanie mają ich ogólne warunki handlowe i regulaminy.
6.3. Jeżeli płatność musi zostać wykonana w konkretnych ramach czasowych, Kupujący zobowiązuje się uiścić odsetki za zwłokę, jeżeli termin ten zostanie przekroczony.
6.4. Zobowiązanie się Kupującego do uiszczenia odsetek za zwłokę nie wyklucza innych roszczeń ze strony Sprzedającego.
6.5. Kupujący może dokonać kompensaty należności jedynie za pisemną zgodą Sprzedającego, jeżeli posiada w stosunku do Sprzedającego bezsporne lub ustalone prawomocnymi wyrokami wierzytelności.

7.Zastrzeżenie własności:
Prawo własności towarów przechodzi na Kupującego dopiero z chwilą uiszczenia całkowitej ceny sprzedaży wraz z należnościami ubocznymi.

8. Rękojmia i gwarancja
8.1. Rękojmia jest uprawnieniem wynikającym z mocy prawa.
8.2. Należy pamiętać, że uprawnienia wynikające z gwarancji przysługują Kupującemu tylko wówczas, gdy Kupujący otrzymuje dokument gwarancyjny lub gwarancja wynika z reklamy towaru. Informacje dotyczące warunków gwarancji przedstawiane są Kupującemu przed rozpoczęciem procesu zamówienia.

9. Odpowiedzialność odszkodowawcza
9.1. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego uregulowana jest w sposób następujący (bez uszczerbku dla innych obowiązujących przepisów prawnych).
9.2. Sprzedający odpowiada za szkody, jeśli uchybienia te stanowią następstwo zamierzonego działania lub poważnych zaniedbań ze strony Sprzedającego.
9.3. Jeśli roszczenia odszkodowawcze wynikają z umyślnego naruszenia obowiązków kontraktowych przez Sprzedającego, jego przedstawicieli lub innych osób działających z jego upoważnienia, za szkodę odpowiada Sprzedający zgodnie z przepisami prawa. Odpowiedzialność odszkodowawcza za własne działania, jego przedstawicieli lub innych osób działających z upoważnienia Sprzedającego w wyniku rażącego niedbalstwa jest ograniczona do przewidywalnych, zwykle występujących szkód.
9.4. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, o których mowa, nie dotyczą ewentualnie istniejących roszczeń za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny lub za szkodę na osobie. Treść ustawy o odpowiedzialności za produkty wadliwe pozostaje nienaruszona.
9.5. Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności Sprzedającego dotyczą również osobistej odpowiedzialności pracowników, przedstawicieli i innych osób działających z upoważnienia Sprzedającego.

10. Archiwizacja danych
10.1. Klient może wydrukować tekst umowy za pomocą funkcji drukowania lub zapisać go przy użyciu odpowiednich metod elektronicznych.
10.2. Złożenie zamówienia przez Kupującego zostaje potwierdzone drogą mailową. W wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia znajduje się również regulamin sklepu, informacje o odstąpieniu od umowy oraz warunki płatności i dostawy towaru. Jeżeli Kupujący założył uprzednio konto w naszym sklepie internetowym, ma możliwość przeglądania złożonych zamówień w swoim profilu klienta. Tekst umowy jest archiwizowany przez Sprzedającego, jednak nie zostaje udostępniony do wglądu publicznego.

11. Ochrona danych osobowych
11.1. Administratorem danych osobowych Kupującego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych jest Sprzedający. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane przez Sprzedającego w celu wykonywania Umowy Sprzedaży.”
11.2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem i nie są przekazywane osobom trzecim.
11.3. Kupującemu przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.”
11.4. Pozostałe prawa i obowiązki Kupującego w zakresie danych osobowych określa Polityka Prywatności.”

12. Jurysdykcja, prawo właściwe, język umowy
12.1. Sądem właściwym dla wszystkich sporów, które mogą wyniknąć z umów zawartych na mocy niniejszych warunków, jest sąd gospodarczy właściwy dla Sprzedającego.
12.2. Językiem, w którym została sporządzona umowa, jest język niemiecki.